От 1-ви Май до 6-ти Май няма да работим! Поръчките през този период ще се обработват след 7-ми Май

Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН НА САЙТ www.kz-tuning.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт! КЗ-ТУННИНГ ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

Общи условия

www.kz-tuning.com е уебсайт – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на КЗ-ТУННИНГ ЕООД.

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули от КЗ-ТУННИНГ ЕООД.

КЗ-ТУННИНГ ЕООД има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.

При липса на складова наличност от заявената стока КЗ-ТУННИНГ ЕООД в рамките на един работен дни след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката КЗ-ТУННИНГ ЕООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от КЗ-ТУННИНГ ЕООД чрез “www.kz-tuning.com” на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента.

КЗ-ТУННИНГ ЕООД се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.

КЗ-ТУННИНГ ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.kz-tuning.com”.

КЗ-ТУННИНГ ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна на продуктите.

Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

 

Права и задължения на страните

КЗ-ТУННИНГ ЕООД се задължава:

да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 1 (един) работен ден;

да достави в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;

гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!).

Клиентът се задължава:

да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети КЗ-ТУННИНГ ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, КЗ-ТУННИНГ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

 Лични данни

СТОДО ЕООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, КЗ-ТУННИНГ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

  - Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на КЗ-ТУННИНГ ЕООД при ползване от него на уебсайта, както и на поправка на тези Лични данни.
  - Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от КЗ-ТУННИНГ ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на КЗ-ТУННИНГ ЕООД.
  - КЗ-ТУННИНГ ЕООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и/или промоционални цели.
 -  Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.kz-tuning.com , след като завърши процеса на регистрация.
 -  В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, КЗ-ТУННИНГ ЕООД се задължава да изпрати нова такава на електронен адрес от регистрацията.
 -  КЗ-ТУННИНГ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.
 -  Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уебсайта, се съхраняват, обработват и използват от КЗ-ТУННИНГ ЕООД за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на информацията или рекламата на продукти и услуги. Потребителите могат по всяко време да откажат да получават рекламни съобщения – отказът може да бъде изразен чрез писмено съобщение в свободен текст на e-mail: ask@kz-tuning.com . Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Условия за ползване.

 -  Всеки потребител има правото да бъде "Забравен" и съответно всяка негова информация да бъде изтрита. Това става, чрез изпращане на искане за премахване от базата данни на e-mail: ask@kz-tuning.com

Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на КЗ-ТУННИНГ ЕООД, съобразно българското законодателство.

 

Гаранционни условия

Фирма "КЗ-ТУННИНГ" ЕООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока гаранция, съгласно срок и условия, упоменти за съответните продукти.

Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:

- Повреди, причина за които е съхранение или неправилна експлоатация.

- Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.

- При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

 

Общи условия за онлайн покупка на кредит

Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.
Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 ( стои петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.  Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта, КЗ-ТУННИНГ ЕООД  посредством избор на начин на плащане “на изплащане с TBI Credit”, след което се следва предвидената процедура.

Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. КЗ-ТУННИНГ ЕООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. КЗ-ТУННИНГ ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като КЗ-ТУННИНГ ЕООД бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е .... (........)дни и започва да тече от момента, в който КЗ-ТУННИНГ ЕООД получи уведомлението по предходното изречение и свърже се с кандидата. При получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.